Algemene leveringsvoorwaarden

Kantoormeubelenspecialist

ALGEMEEN

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en/of rechtsverhouding tussen een wederpartij waarop Kantoormeubelenspecialist deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard (hierna: de Opdrachtgever), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde algemene inkoop- of leveringsvoorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. In het belang van juiste leveringen dienen zowel leverancier als opdrachtgever de orderbevestigingen en afleverbonnen te controleren.

OFFERTES / AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen van Kantoormeubelenspecialist, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend. Zij houden nimmer een leverings- en/of uitvoeringsplicht in. Indien een aanbieding van Kantoormeubelenspecialist wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat KMS hetzij de aanvaarding binnen een redelijke termijn bevestigt, hetzij tot levering en/of uitvoering overgaat. 

PRIJZEN

De op de website van Kantoormeubelenspecialist vermelde prijzen zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijzigingen. De klant dient eventuele onjuistheden in facturen van Kantoormeubelenspecialist binnen 4 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Kantoormeubelspecialist mede te delen, bij gebreke waarvan de klant geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

BETALINGSCONDITIES

Alle opdrachten worden bij orderintake in de webshop gelijk betaald. Alle overige opdrachten die niet in de webshop zijn besteld dienen voor leveringen te worden betaald. En uitsluitend op de door Kantoormeubelenspecialist aangegeven wijze.

PRIVACY EN VEILIGHEID

Kantoormeubelenspecialist respecteert de privacy van de klant. Kantoormeubelenspecialist zal de persoongegevens van de klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Met invoering van bestelgegevens of het aanmaken van een account op onze webshop stemt de klant in met de verwerking van persoonsgegevens. Uitsluitend ten behoeve van het bestelproces worden door Kantoormeubelenspecialist gegevens van de klant vastgelegd.

ONZE ADRESGEGEVENS

Maloma B.V. handelend onder de handelsnaam Kantoormeubelenspecialist
Vestigingsadres: Koekoekslaan 55, 3121 XJ Schiedam
Telefoonnummer: 0172 619 358
E-mailadres: info@kantoormeubelenspecialist.nl
KvK-nummer: 70170991
Btw-identificatienummer: NL858173116B01

BETAALMETHODEN

Bij Kantoormeubelenspecialist kun je betalen met de meest gangbare betaalmethoden op internet. Multisafepay draagt zorg voor de verwerking van onze betalingen. Het kan dus zijn dat je deze naam tegenkomt op je rekeningafschrift. De volgende betaalmethoden zijn beschikbaar:

- Bancontact / Mister Cash
- IDEAL

FACTUUR

Bij je bestelling ontvang je een digitale factuur. Daarin staan alle gegevens nog eens duidelijk vermeld. Ook ontvang je per e-mail een bevestiging van je bestelling.

De in aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en/of overeenkomsten vermelde levertijden, zijn niet als bindend te beschouwen. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, zal de opdrachtgever/koper nooit recht geven op schadevergoeding, noch op het niet nakomen van zijn verplichtingen ten aanzien van eventueel reeds geleverde zaken en/of diensten. 

LEVERTIJD

Na ontvangst van je betaling hanteert Kantoormeubelenspecialist de volgende verzendprocedure. De producten worden verzonden via onze eigen leveringskanalen. De leveringstermijn bedraagt ongeveer 5 tot 10 werkdagen bij onze acties. Overige orders in overleg qua levertijd.

RETOURZENDINGEN

Retourzending aan Kantoormeubelenspecialist van verkochte producten om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring, met opgave van het door Kantoormeubelenspecialist toegekende retour nummer binnen een termijn van 14 dagen.

LEVERING / MONTAGE

Alle goederen worden gedemonteerd geleverd achter de eerst gesloten deur op de  begane grond. Moeten de producten op een etage worden geleverd waar geen lift aanwezig zullen wij de kosten doorberekenen op nacalculatie. Het meubilair kan in overleg met Kantoormeubelenspecialist worden gemonteerd tegen een nader af te spreken vergoeding.

De klant dient eventuele klachten over de producten of diensten binnen 3 dagen na ontdekking bij Kantoormeubelenspecialist in te dienen. Het niet tijdig reclameren leidt tot het verlies van rechten van herstel, ontbinding en/ of (schade) vergoeding.

GARANTIE EN REPARATIES

Kantoormeubelenspecialist staat in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door haar geleverde zaken en/of verrichte diensten, een en ander met inachtneming van het volgende. Kantoormeubelenspecialist verstrekt geen andere garantie dan die door de fabrikant / leverancier verstrekt wordt. De verplichtingen van Kantoormeubelenspecialist gaan niet verder dan uit de toepasselijke fabrieksgarantie voortvloeit.

Slijtage door normaal gebruik valt uitdrukkelijk niet onder enige garantie. Geen garantie wordt afgegeven op de aan slijtage onderhevige delen van de zaken, zoals bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) stoffering en armleggers.

De garantie omvat slechts het herstellen respectievelijk het vervangen van de betrokken zaken. Alle schade, zowel directe als indirecte, ontstaan door het niet naar behoren functioneren of ondeugdelijk zijn van de door Kantoormeubelenspecialist geleverde zaken, valt buiten de garantie. De betreffende zaken worden voor rekening van de Opdrachtgever aan Kantoormeubelenspecialist gezonden.

Iedere garantie vervalt indien de Opdrachtgever zelf reparaties of aanpassingen heeft uitgevoerd of doen uitvoeren, alsmede indien bij het gebruik van de zaken de door de fabrikant/leverancier en/of Kantoormeubelenspecialist opgestelde voorschriften niet zijn opgevolgd, indien het geleverde voor andere dan normale doeleinden wordt gebruikt dan wel het geleverde op onoordeelkundige wijze wordt behandeld, gebruikt of onderhouden.

Garanties vervallen evenzeer bij een niet tijdige of niet juiste inspectie of reclame. Indien de Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt, wordt Kantoormeubelenspecialist als gevolg hiervan eveneens ontheven van haar (garantie)verplichtingen. Kantoormeubelenspecialist neemt verzoeken tot reparatie / claims onder de garantiebepalingen alleen in behandeling indien deze voorzien van een retour- of reparatie bon en/of kopie van de factuur met een duidelijke klachtomschrijving.